CDiPR

Nowe Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku

Dzięki funduszom unijnym Gmina Przytyk zyska miejsce, gdzie producenci rolni subregionu radomskiego będą mogli w komfortowych warunkach sprzedawać swoje produkty. Dzięki umowie, jaką podpisała Gmina Przytyk z Samorządem Województwa Mazowieckiego powstało nowoczesne Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego.

 

 

Gmina Przytyk podpisała dniu 30.07.2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr RPMA.01.03.00-14-001/14-00 o dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „ Tworzenie warunków dla potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę podpisano w siedzibie Gminy Przytyk.

 

 

Na mocy podpisanej umowy powstało miejsce, w którym producenci rolni subregionu radomskiego będą mogli, w komfortowych warunkach, sprzedawać swoje produkty. Inwestycja ta, będzie bez wątpienia stanowiła również silny bodziec rozwoju gospodarczego naszej gminy, przyczyniając się do znaczącej poprawy jej kondycji finansowo – ekonomicznej. Projekt, który swym zasięgiem obejmie obszar przeszło 5 h gruntów zrealizowany zostanie dzięki środkom Unijnym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to największe przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym w całej historii gminy.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej dla prowadzenia dystrybucji i przetwórstwa produktów rolniczych poprzez wykorzystanie atrakcyjnego położenia terenu inwestycyjnego i rezerw terenowych dla inwestycji, co jest zgodne z celem działania 1.3  Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą RPO WM na lata 2007-2013.

Cel główny projektu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Utworzenie terenu pod działalność Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego;
 • Inspirowanie do powstania grup producenckich inwestujących na terenie CDiPR.

Teren jest położony poza Warszawą i ma doskonałe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, stając się dogodnym miejscem lokalizacji przedsiębiorstw i inspiracją dla rozwoju działalności pozarolniczej.

 

Wpływ projektu na politykę zatrudnienia

Jednym z podstawowych założeń projektu, już na etapie jego powstawania, było rozwiązanie problemów społeczności lokalnej, związanych z brakiem zatrudnienia. Dążono do stworzenia warunków do wielotorowego rozwiązania problemu bezrobocia.

Bezpośredni wpływ projektu na politykę zatrudnienia

Poza tym lokalna społeczność (biorąc pod uwagę gminy ościenne) odczuje skutki pośrednie projektu w dziedzinie zatrudnienia jak:

 • Powstanie nowej, rozbudowanej sfery usług, w tym usług o charakterze społecznym. Wymagany wyższy standard usług stworzy nowe miejsca pracy.
 • Rozwój handlu. Zmieni się struktura zakupów, wywołana efektem dochodowym, przez co powstanie impuls do rozwoju handlu.

Oprócz korzyści mierzalnych, realizacja projektu przyniesie szereg korzyści niemierzalnych dla społeczności lokalnej, m.in.

 • Pobudzenie zewnętrzne i wewnętrzne rynku obrotu produktami rolnymi;
 • Zwiększenie popytu na produkty i usługi lokalnych przedsiębiorców;
 • Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu;
 • Wzrost poziomu dochodów z podatków;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy oraz dopływ i przepływ kapitału;
 • Zwiększenie eksportu mazowieckich produktów rolnych;
 • Ogólny wzrost obrotów, dywersyfikacji dochodów;
 • Wypracowanie nowych form dystrybucji towarów i usług oraz zwiększanie potencjału rozwojowego i eksportowego gospodarstw rolnych;
 • Napływ inwestycji do regionu;
 • Poprawa warunków życia mieszkańców;
 • Większa konkurencyjność, większe możliwości oferowania usług i produktów;
 • Zwiększenie efektywności organizacji publicznych i prywatnych;
 • Nowe możliwości zastosowań biznesowych usług;
 • Poprawa systemów transportowych i zarządzania infrastrukturą;
 • Poprawa kontaktów biznesowych na poziomie krajowym i regionalnym;
 • Lepsze wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych;
 • Zwiększanie stopnia integracji lokalnej;
 • Zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej lokalnej;
 • Zmniejszenie dysproporcji rozwojowych Mazowsza;
 • Wyrównywanie szans mieszkańców biedniejszych terenów oraz innych grup znajdujących się w gorszym położeniu;
 • Stworzenie jednolitej, usystematyzowanej bazy danych i informacji gospodarczej o lokalnej ofercie;
 • Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami z zagranicy;
 • Szersza współpraca międzyregionalna;
 • Wymiana doświadczeń, wymiana gospodarcza i ofert inwestycyjnych;
 • Zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach demokratycznych;
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej;
 • Poprawa możliwości funkcjonowania grup społecznych;
 • Tworzenie na szczeblu lokalnym współpracy partnerskiej małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów;
 • Wspomaganie zrównoważonego rozwoju;
 • Wykreowanie świadomości i tożsamości regionalnej, lokalnego patriotyzmu mieszkańców Mazowsza;
 • Zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu;
 • Wspieranie najbardziej innowacyjnych rozwiązań;
 • Tworzenie narzędzi do współpracy na linii: nauka-biznes;
 • Podniesienie poziomu usług lokalnych.

NASI PARTNERZY

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Gmina Przytyk